Pangkalusugang Pangitain ni Gng. White: Mula sa Diyos? O mula kay Dr. Jackson?

Edited ni Dirk Anderson mula sa “The Dansville Day”, Prophetess of Health pp. 77-101, sa panulat ni Ronald Numbers, at ng iba pang may akda na makikita sa mga sinitas.

Si Dr. James Caleb Jackson ay ipinanganak noong 1811. Sa unang bahagi ng kanyang buhay, siya ay isang tagapagturo at tagapaglathala ng isang dyaryo hinggil sa pananaw ng mga abolitionista. Subalit hininto niya ang gawaing ito noong siya ay nagkasakit. Muntik na siyang mamatay, ngunit noong napabisita siya sa isang pagamutan na naniniwala sa hydropatia o kakayahan ng tubig na makapaggamot, siya ay gumaling. Matapos ito, siya’y nag-aral at nagtapos ng medisina, at noong Oktubre ng taong 1858, siya ay lumipat sa Dansville, New York upang magbukas ng kanyang sariling klinika na nagbigay pansin sa kakayahan ng tubig upang magpagaling.[1] 


Ang aming Tahanan sa Bundok, 1870

Ang klinika niya rito ay nakilala sa bansag na Our Home on the Hillside. Ito ay nagkamit ng pambansang karangalan. At maliban sa gamutan na gamit ang tubig, tinuruan rin ni Dr. Jackson ang kanyang mga pasyente na kumain ng tama. Hindi pinapahintulutan sa Our Home on the Hillside ang anumang pulang karne, kape, tsaa, alcohol, tabako. Bagkus, ang pansin ay nasa pagkain ng maraming prutas, gulay at mga di-prinosesong mga butil. Maliban rito, itinaguyod rin ni Jackson ang dalawang beses lamang na pagkain sa isang araw.  At siya rin ang nag-imbento ng pagkain ng malamig na cereal sa agahan; ito’y tinawag na Granula.[2]

Halatadong Pagkakatulad

Noong gitna at huling bahagi ng 1860s, ang mga Whites ay naglakbay upang ipalaganap ang kanilang di-umanoy mga repormang pangkalusugan. Sinasabi na ang mga repormang ito ay buhat sa pangitain ni Ellen. Ngunit ayon para sa mga nakapakinig na may kaalaman sa pangkalusugang-turo ni Dr. Jackson, nakita nila na may malaking pagkakatulad sa dalawa. Ang totoo niyan, maging si Gng. White ay kinilala ang mga pagkakatulad na ito. Sa kanyang sulat sa kanyang mga anak ay ganito ang kanyang sinabi,

“Mayroon kaming nakausap na isang babae sa Our Home doon sa Dansville, noong kami ay napunta roon. Ipinakilala niya ako sa kanyang asawa. Dumalo rin sila sa ating pagtitipon. Sa araw na iyon ng Linggo, ang tatay ninyo ay nagbigay ng mensahe tungkol sa pagpipigil sa sarili. Samantala, ang babaeng iyon at kanyang asawa ay naupo na nakikinig sa labas ng Tolda. Masasabi kong sila ay mga matatalinong tao at isa sa mga unang nanirahan sa lugar na iyon. Inanyayahan nila kaming bumisita sa kanila at pinaunlakan naman namin ang kanilang paanyaya. Nagbigay sila ng magandang tugon sa mensahe ng inyong ama, na sa pakiwari ng babaeng iyon ay tila nakikinig siya muli sa mga turo ni Dr. Jackson. Maliban riyan, sinabi niya na hindi niya raw makakalimutan ang mensaheng napakinggan niya mula sa akin. Ito daw ay nakatulong ng malaki sa kanya noong panahong iyon.”[3]

Ipinagtanggol ni Gng. White ang kanyang Sarili

Dahil sa halatadong pagkakatulad ng turo ni Gng. White sa turo ni Dr. Jackson, ito’y umani ng maraming tanong sa mga simbahan. Bagamat para kay Gng. White ang kanyang turo’y  nagmula sa kanyang pangitain, ngunit mismong siya ang nagsabi na “madalas” pagdudahan ang kanyang “pangitain,” na sinasabing ito raw ay kinuha niya kay Dr. Jackson. Ang pagdududang ito ay naging mainit na kontrobersya na anupat napilitan si Gng. White na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ganito ang ilan sa kanyang mga sinabi sa kanyang sulat,

“Tanong sa Pangitain – Nakuha mo ba ang iyong pananaw tungkol sa repormang kalusugan bago ka bumisita sa Health Institute doon sa Dansville, New York, o bago mo nabasa ang anumang paksa tungkol rito?

 “Ang sagot ko’y hindi ako bumisita sa Dansville, kundi noon lamang Agosto, 1864; ito’y mga labing-apat na buwan matapos ko matanggap ang pangitain. Hindi ako nakapagbasa ng anumang aklat o paksa tungkol sa kalusugan hangga’t hindi ko naisusulat ang Spiritual Gifts, ang ika-3 at 4 na bahagi nito, pati narin ang Appeal to Mothers , at hangga’t hindi ko naibabalangkas ang mga sanaysay kong matatagpuan sa How to Live.

 “Dagdag pa, wala akong kaalaman tungkol sa nilalaman ng librong The Laws of Life, na inilimbag sa Dansville, N.Y. Wala rin akong anumang napakinggan tungkol sa mga iba’t ibang paksa tungkol sa kalusugan na isinulat ni Dr. J.C. Jackson at maging ng iba pang tagapaglimbag. Hindi ko sila napakinggan o nabasa bago ko isinulat ang mga librong nabanggit ko sa itaas. Wala akong alam tungkol sa mga sulating pangkalusugan na iyan, kundi nagkataon lamang na noong Setyempre, 1863, kung saan sa Boston, Mass., nakita ng aking asawa ang kanilang mga patalastas sa isang periyodiko na tinatawag na Voice of the Prophets; na inilimbag ni Eld. J.V. Himes. Bumili ang aking asawa ng ilang mga sulatin mula sa kanila sa Dansville at natanggap niya ito sa Topsham, Maine. Gayunpaman, dahil sa dami ng kanyang gawain, wala siyang panahon upang ang mga ito’y kanyang basahin. At kahit ako man ay hindi binasa ang mga iyon hangga’t hindi ko natatapos isulat ang aking mga pangitain. Ang mga librong iyon ay nanatili sa kanilang kahon at hindi namin binuksan. 

 “Nang ipahayag ko ang paksa tungkol sa kalusugan sa mga kaibigan natin na kasama ko sa gawain doon sa Michigan, sa New England, at New York; na doon nga’y nagsalita ako laban sa mga gamot at pagkain ng karne, at aking sinabi sa kanila na aking tinatangkilik lamang ay ang pag-inom ng tubig, pagkakaroon ng sariwang hangin at wastong pagkain. Ngunit ang madalas na tugon nila sa akin ay,Ang mga sinasabi mo ay halos parehas sa pananaw na itinuturo sa Laws of Life at sa iba pang limbag ni Drs. Trall, Jackson, at iba pa. Nabasa mo ba ang mga sinulat nila?”  

 “Ang aking laging tugon ay hindi; hindi ko nabasa ang kanilang mga isinulat hangga’t hindi ko natatapos isulat ang aking pangitain. Yun ay upang hindi masabi ninuman sa akin na tinanggap ko ang liwanag tungkol sa paksa ng kalusugan mula sa mga mangagamot na ito at hindi mula sa Panginoon.

 “At noong matapos ko ngang isulat ang aking anim na sanaysay para sa How to Live, doon ko lamang binasa ang mga aklat nila tungkol sa kalusugan, at ako ay namangha na ang kanilang mga sinasabi ay sumasang-ayon sa ipinahayag sa akin ng Panginoon. At upang ipakita ang pagkakaisang ito sa ating kapatiran, ipinasya ko ngang ilimbag ang How to Live kung saan marami sa mga itinuro ko ay hango rito.”[4]

Gamit ang mga pahayag na ito, mayroon tayong dalawang bersyon ng pangyayari:

  1. Ang Mapaghinalang Bersyon: Sa pananaw na ito ay pinapalabas na lihim na binasa ni Gng. White ang mga aklat ni Dr. Jackson at itinuro ito sa kanyang reporma sa kalusugan sa simbahan. Subalit sa halip na kilanlin si Dr. Jackson, nagkunwari siyang galing raw ito sa Diyos at ipinahayag saan mang lugar siya mapunta na ito ay mensaheng hatid ng Langit.
  2. Ang Bersyon ni Gng. White: Para kay Gng.White ang kanyang reporma sa kalusugan ay galing sa Diyos. Ngunit matapos niyang maisulat ang mensahe, narinig niya na ang kanyang mga isinulat ay nagkataong parehas pala sa mga turo ni Dr. Jackson.   

Subalit sa patuloy at maingat na pagsusuri sa mga naitalang pangyayari, makikita natin kung anong bersyon ang talagang nagsasabi ng totoo.

Ang Reform Dress

Ang tinatawag na Reform Dress ay magandang halimbawa kung paanong nagpatupad si Gng. White sa Simbahang SDA ng isang bagay na para sa kanya’y “Sinabi ng Panginoon.” Bago siya dumalaw sa Institusyon ng Dansville noong 1864, hindi pansin ni Ellen White ang “reform dress.” Sa kanyang palagay, ang labis na pagbibigay pansin sa damit na ito ay isturbo lamang sa mga tunay na isyu na kinakaharap ng simbahan. Ang totoo niyan, nauna na niyang sinabi na ang Diyos ay walang pakialam sa reform dress. Ang sabi niya,

 “Hindi ibig ng Diyos na tangkilikin ng Kanyang bayan ang reform dress.”[5]

Iyan ay napakalinaw na pangungusap. Aniya, ang Diyos ay walang pakialam sa reform dress. Subalit, kakatwa na sa pagbisita ni Gng. White sa klinika sa Dansville, doon niya naunawaan ang pakinabang ng reform dress. Ito ay dahil sa yung katuwang ni Dr. Jackson, na walang iba kundi ang kanyang ampon na si Dr. Harriet Austin, na isa ring nagsusulong ng hydrophatia; ang babaeng ito ay masigasig na tagapaglunsad ng reform dress para sa mga kababaihan. Ang totoo niyan, siya ang nagimbento ng tinaguriang “American Costume”, na siyang naging kapalit ng mahabang palda. Pinauso niya ang pagsusuot ng palda na hanggang tuhod lamang, ngunit may nakapailalim na pantalon. (Tingnan ang larawan ni Dr. Austin sa gilid)

Sa tagpong ito, nabaling ang pansin ni Gng.White sa konsepto ng reform dress at mabilis na sinabi na nagbago raw ng isip ang Diyos tungkol sa bagay na ito. Ang sabi niya,

 “Ngayon ay nais na ng Diyos na tangkilikin ng Kanyang bayan ang Reform Dress…”[6]

Tanong: Sa pangyayaring ito, sino ang nag-udyok at nagsabi kay Ellen White na tangkilikin ang reform dress? Ang Diyos ba o si Dr. Austin? Para sa higit na pagsusuri, i-click rito.

Dumalaw ang mga Whites sa Dansville

Noong ang kanilang anak na si Willie ay nagkasakit ng pneumonia, Pebrero, 1864, ang mga Whites ay naging interesado sa repormang kalusugan. Mismong ang kanilang anak na si Arthur White ang nagsabi na matapos ang kanyang paggaling, napansin niya na ang kanyang mga magulang ay naging abala sa usaping-pangkalusugan:

 “Ngayon, higit kaylanman, naunawaan nilang dapat silang magkaroon ng malalim na kaalaman kung paano labanan ang karamdaman, at maging ang lumalim sa prinsipyo ng wastong pagkain.  Kanilang ipinasya na kailangan nilang bumisita kay Dr. Jackson at sa kanyang mga kasamahan sa Dansville, New York upang matuto ng mga bagay na kanilang praktikal na magagamit.”[7]

At totoo, ang mga Whites ay gumugol ng tatlong linggo sa klinika ng Dansville noong Setyembre ng 1864. Ngunit di tulad sa ibang bisita, ang mga Whites ay nasa maayos na kalusugan. Hindi sila pumunta roon upang magpagamot. Bagkus, sila ay naroroon dahil sa layuning nais nilang malaman ang mga pangkalusugang turo ni Dr. Jackson. Ang sabi ni James White,

 “Noong buwan ng Setyempre, 1864, ako at si Gng. White ay gumugol ng tatlong linggo sa pangkalusugang institusyon sa Dansville, Livingston County, New York, na kilala sa bansag na ‘Our Home.’ Ang aming layunin sa pagbisita roon ay hindi upang magpagamot, sapagkat wala naman kaming sakit. Naroon kami upang magsuri at matuto upang may maibahagi kaming mapagkakatiwalang ulat sa tanong ng aming mga kaibigan.[8]

Ang mga Whites kung gayon ay natuto sa mga turo ni Dr. Jackson at sinubukan na ipatupad ang ilan sa mga repormang pangkalusugan na natutuhan nila. Ngunit siguro kung may isa mang tuntunin na hindi nila nasunod, yun ay ang ganap na pag-alis ng asin sa kanilang mga pagkain. Para kay Dr. Jackson, dapat na alisin ang asin sa lahat ng ating kinakain. Ang sabi ni Gng. White,

 “Maraming taon na ang nakakaraan, habang ako ay nasa pagamutan ni Dr. Jackson, ipinasya kong alisin ang asin sa aking pagkain, sapagkat iginigiit niya ito sa kanyang mga turo.”[9]

Sa unang tingin, ang pangungusap niyang ito – na nailimbag lamang noong 1980s – ay maaring walang nais ipahiwatig. Subalit ang totoo, ito ay nangangahulugan na kahit papaano’y ilan sa mga repormang pangkalusugan na isinulat ni Gng. White ay natutuhan niya muna mula kay Dr. Jackson at hindi sa kanyang pangitain. At bagamat hindi ganap na inalis ni Gng.White ang gamit ng asin sa kanyang pagkain, ngunit pinayuhan niya ang kanyang mga tagasunod na “ang pagkain ay dapat na ihanda” na may “sapat na asin lamang.”[10]

Dagdag pa riyan, hindi lamang hinubog ng mga turo ni Dr. Jackson ang kaisipan ng mga Whites sa kanilang repormang pangkalusugan, tila binago niya rin ang kanilang pananaw sa tinatawag na phrenology o pag-aaral sa ulo ng tao. Noong una, ang bagay na ito ay hinatulan ni Gng. White na kasangkapan raw ito ni Satanas.[11] Subalit, habang sila ay nasa klinika doon sa Dansville, sinuri ng doctor ang mga ulo ng kanilang mga anak. At ganito ang ulat ni Gng. White sa tagpong iyon,

 “Sa palagay ko ay nakapagbigay si Dr. Jackson ng tumpak na pagsusuri sa lagay ng pangangatawan at pag-uugali ng aming mga anak. Ayon sa kanya, si Willie ay may malusog na ulo, at nagbigay rin siya ng magandang pagsasalarawan sa katangian ni Edson.”[12]

Binasa ng mga Whites ang mga Libro ni Jackson

Petsang Tandaan hinggil sa Repormang Kalusugan
Petsa Pangyayari
Ene. 1863 Narinig ng mga Whites ang tungkol kay Dr. Jackson
Peb. 1863 Muling inilimbag ni James ang sanaysay ni Jackson sa Review
Hun. 1863 Nagsulat si James kay James na humihingi ng mga libro nito
Hun. 1863 Nakatanggap si Gng. White ng “pangitain” hinggil sa repormang pangkalusugan
Ago. 1863 Tumugon sa sulat si Dr. Jackson na humihingi ng paumanhin kay James dahil sa naantalang pagpapadala ng kanyang mga libro
Set. 1863 Ayon kay Ellen, unang napakinggan rito ni James ang tungkol kay Jackson
Okt. 1863 Inilimbag ni James ang isang kabanata sa aklat ni Jackson sa Review
Dis. 1863 Ipinadala ni James ang isa sa mga libro ni Jackson sa isang maysakit na kaibigan
Hun. 1864 Nagsimulang ilimbag ni Ellen ang kanyang How to Live na mga sanaysay
Ago. 1864 Bumisita ang mga Whites sa institusyon ni Dr. Jackson

Gayunpaman, sa kabila ng kanilang tatlong linggong pananatili at pagsusuri sa klinika sa Dansville, tiniyak parin ni Gng. White na hindi raw siya naimpluwensiyahan ninuman sa kanyang mga isinulat na paksang pangkalusugan. Ganito ang kanyang sinabi,

 “Yaong mga bagay na aking isinulat tungkol sa kalusugan ay hindi ko kinuha sa alinmang libro o sa anumang isinulat ng iba. Nang aking ipahayag ang mga bagay na ito sa iba, madalas nilang tanong sa akin, ‘Nabasa mo ba ang The Laws of Life o ang Water Cure Journal?’ Malinaw kong sinabi sa kanila na Hindi, ni hindi ko pa nga nakita ang mga isinulat nila tungkol rito. Ngunit kanilang tugon sa akin, ‘Ang nakita mo sa pangitain ay parehas sa mga itinuturo nila.’ Ngunit ang sagot ko, malaya kong binanggit ang mga bagay na nakita ko kay Dr. Lay at sa iba pa na may kaalaman sa kalusugan. Ngunit hindi pa ako kaylanman nakakabasa ng anumang gawa na tumatalakay sa kalusugan. Matapos na ibigay sa akin ang pangitain, ang pansin ng asawa ko ay tinawag ng mga tanong na ito tungkol sa kalusugan. Kaya’t siya ay bumili ng mga libro, habang kami ay naglalakbay sa silangan, subalit hindi ko binasa ang mga iyon. Ang aking pangitain ay malinaw, at hindi ko ninais na magbasa ng anuman tungkol sa kalusugan hangga’t hindi ko natatapos ang aking aklat tungkol rito. Ang aking pangitain kung gayon ay hindi ko kinuha sa anumang libro o pananaw ng ibang tao.”[13]

Gamit ang sitas na ito, mapapansin natin ang ilang puntos:

  1. Napansin ng mga tao ang pagkakaparehas ng turo sa pagitan ng sulat ni Gng. White at ni Dr. Jackson.  
  2. Inamin ni Gng. White na bumili si James ng mga libro tungkol sa kalusugan bago niya isinulat ang kanyang pangitain.
  3. Itinanggi ni Gng. White na binasa niya ang “anuman” sa mga ito hangga’t hindi pa tapos ang kanyang mga libro.

Dito nga’y nais palabasin ni Gng. White na mula sa Diyos ang kanyang mga reporma sa kalusugan. Subalit ng mabasa ito ng mga tao, namangha sila na ang kanyang isinulat ay “halos pumaparehas” sa mga turo ni Dr. Jackson, na sinasabing ang mga libro nito ay naroon lamang sa kanyang bahay. Masasabi ko na ito’y katanongtanong na pagkakataon!

Subalit, sa kabila ng pagtanggi ni Gng. White, mayroong katibayan na siya ay talagang masigasig na mambabasa at marami siyang pagkakataon upang mabasa ang mga isinulat ni Dr. Jackson bago pa lamang niya ilathala ang kanyang sariling libro tungkol sa kalusugan.

Sinasabi na hindi bumisita ang mga Whites kay Dr. Jackson kundi noong Agosto ng 1864 lamang.  Ito ay labing-apat na buwan matapos na matanggap ni Gng. White ang kanyang pangitain tungkol sa repormang kalusugan noong Hunyo, 1863.[14] Ayon sa kanya, wala siyang alam sa mga isinulat ni Dr. Jackson bago ang buwan ng Setyembre, 1863. Subalit ang mga anak niya ay nagkasakit ng Diphtheria noong Enero ng 1863, at noong panahong iyon, ang mga Whites ay may kaalaman na sa mga isinulat ni Dr. Jackson. Ayon sa kanilang apo na si Arthur White,

 “Sa awa ng Diyos, walang alinlangan—may nakarating sa kanilang mga kamay, na maaring sa pamamagitan ng ‘palitan’ ng papel sa opisina ng Review,  o kaya’y gamit ang Yates County Chronicle ni Penn Yan sa New York, o kaya’y sumitas sila sa isang pahayagan, na dito nga ay may isang mahabang sanaysay na pinamagatang ‘Diphteria, Its Causes, Treatment and Cures.’ Ito ay isinulat ni Dr. James C. Jackson ng Dansville, New York.”[15]

Kaya’t gamit ang patotoong ito, ating nalaman na ang mga Whites ay kahit papaano’y may nabasa ng sanaysay na isinulat ni Dr. Jackson, apat na buwan bago dumating ang petsa ng di-umano’y “pangitain.” Ang totoo niyan, muling inilimbag ni James ang sanaysay ni Jackson tungkol sa Diptheria noong Pebrero 17, 1863 na edisyon ng Review and Herald.  

Kaya naman noong Agosto 13, 1863, isang buwan bago kunwari’y wala pang alam si James tungkol sa pagamutan sa Dansville, si Dr. Jackson ay nagsulat sa kanya na humihingi ng paumanhin dahil sa tagal ng kanyang naging tugon sa hinihingi ni James na impormasyon tungkol sa kanyang mga libro. Nagpapakita ito na kilala na at nagsulat na si James kay Jackson ilang buwan bago ang Hunyo, sapagkat noong Disyembre ng 1864, kanyang sinabi na sa mga nagdaang labing walong buwan (Hunyo 1863), siya ay may ipinadala sa Dansville tungkol sa kanilang mga aklat.

Subalit sa pagdating ng mga aklat sa kanilang bahay, itinanggi naman ni Gng. White na binasa niya ang mga ito, kundi ito raw ay nanatili lang sa kanilang mga kahon. Subalit noong Disyembre 12, 1863, ipinadala ni James ang libro ni Jackson na Consumption mula sa Topsham, para sa isang kaibigan sa Ira Abbey, sa Brookfield, New York. Ang ibig sabihin, yung mga libro na di-umano’y nanatili lang sa kanilang mga kahon ay binuksan na, siyam na buwan bago isulat ni Gng. White ang kanyang pangitain! Dagdag pa, siguradong nabasa na ni Ellen White ang sanaysay na inilimbag ni James White mula sa aklat ni Jackson na Laws of Life para sa Oktubre 27 na limbag ng kanilang Review and Herald.[16] Nagpapakita lang ito na si Gng. White ay may maraming pagkakataon upang basahin ang mga isinulat ni Dr. Jackson bago niya inilathala ang kanilang sariling katuruan tungkol sa kalusugan. 

Ang Babala ng Doktor
Bagamat kilala ni Dr. Jackson si Gng. White, hindi naman niya ito itinuturing na propeta. Matapos ang kanyang pagsusuri sa kanya, sinabi niya na si Gng. White ay may hysteria. Binanggit pa nga ito ni Gng. White sa isang pagtitipon, na kung saan ayon sa isang nakapakinig roon:
“Sa isang Pagtitipon sa Pilot Groove, naiulat niya ang kanyang pagbisita kay Dr. Jackson na kung saan sinabi raw sa kanya ng Doktor na ito, batay sa medikal na pagsusuri na siya raw ay mayroong Hysteria.”[17]

Ikaw ang Magpasya: Sa Diyos ba o mula kay Dr. Jackson?

Tanong na dapat pagisipan:

Mga Sitas

[1] David Gilbert, "Dansville's 'Castle on the Hill'", Dansville Area Historical Society.

[2] Ibid.

[3] Ellen White, Letter 3, 1865. (To Edson and Willie White, June 13, 1865, MR 5, p. 384).

[4] Ellen White, Second Advent Review and Sabbath Herald, October 8, 1867.

[5] Ellen White, Testimonies, vol. 1, p. 421. Noong 1859, hindi ginusto ni Ellen na pagusapan ang tungkol sa isyu sa reform dress, sapagkat gamit ang kanyang pangitain nakita niyang hindi naman ito mahalaga. Ang sabi niya, “Ipinakita sa akin na ang mga simbahan sa Vermont ay naging mahina dulot ng pagpapabaya sa mga mahahalagang bagay upang ibigay ang pansin sa mga di-mahalaga – sa mga usapin tungkol sa pananamit at iba pang maliliit na bagay…Kanilang kinalimutan ang mga mahahalagang prinsipyo n gating pananampalataya at ibinaba ang sarili sa hindi naman mahalaga…hayaan nyo ngang ibigay sa Panginoon ang mga kapatid at ang mga anghel ang siyang hahatol sa kanilang mga kamalian tungkol sa kanilang pananamit o anumang kasangkapan.” (Ellen White, Manuscript 1a, 1859). Subalit, kakatwa na sa kalauna’y yaong sinabi niya rito tungkol sa dress reform, na ito’y “hindi mahalaga” ay baliktad sa ipinatupad ng kanyang “pangitain.”

[6]Ellen White, Testimonies, vol. 1, p. 525.

[7]Arthur White, Ellen G. White Volume 2 The Progressive Years 1862-1876, p. 78, 79.

[8]James White, Op. cit. HL, No. 1, p. 12 in Ellen G. White Volume 2 The Progressive Years 1862-1876, page 83.

[9]Ellen White, Manuscript Releases vol. 5, p. 402.

[10]Ellen White, Temperance, p. 157.

[11]Ellen White, Testimonies, vol. 1, p. 290, 296-297.

[12]Ellen White, Letter 6, 1864, p. 1. (To Brother and Sister Lockwood, September, 1864.)

[13]Ellen White, Manuscript 7, 1867. Manuscript Releases vol. 5, pp. 391, 392.

[14]"It was at the house of Bro. A. Hilliard, at Otsego, Mich., June 6, 1863, that the great subject of health reform was opened before me in vision." (Review and Herald, Oct. 8, 1867).

[15]Arthur White, Progressive Years, Vol. 2, p. 13.

[16] H. E. Carver, "Mrs. E. G. White's Claims to Divine Inspiration Examined", 1872.

[17] J.C. Jackson, "Which Will You Have, Hoops or Health?", Review and Herald, Oct. 27, 1863.